Fysiotherapie Miltenburg - fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie
055 - 534 45 51

Privacy Policy

Fysiotherapie Miltenburg  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysiotherapie Miltenburg  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapie Miltenburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

 Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Miltenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Miltenburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, verzekeringsgegevens, BSN, ID/paspoort/rijbewijsnummer, gezondheidsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Miltenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Miltenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Verwijzing
Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Miltenburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, AGB-code
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Miltenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Fysiotherapie Miltenburg geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties
Fysiotherapie Miltenburg geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hiertoe de nodige afspraken om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Fysiotherapie Miltenburg de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Fysiotherapie Miltenburg verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daartoe schriftelijke toestemming is gegeven door ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Fysiotherapie Miltenburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Fysiotherapie Miltenburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Fysiotherapie Miltenburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Miltenburg
Yvonne D. Miltenburg
Spadelaan 140 A
7331 AL Apeldoorn
055 5344551
info@fysiotherapiemiltenburg.nl